POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA USLED POSLEDICA PANDEMIJE

Dr‘ava je poljoprivred­nici­ma omogu}ila kred­it­nu podr{ku i jed­nokrat­nu pomo} za otkalan­jan­je posled­i­ca uzroko­vanih pan­demi­jom virusa korona. U toku je i ispla­ta sub­ven­ci­ja z abil­nju proizvod­nju koja se real­izu­je na osnovu pro{logodi{njih prijava.