REGIONALNA DEPONIJA IZRADILA RADNU VERZIJU DOKUMENTA ”CIRKULARNA EKONOMIJA PIROT”

U doba pan­demi­je virusa korona uspore­na je real­izaci­ja bro­jnih pro­jeka­ta. Region­al­na deponi­ja Pirot kon­stant­no radi na pravil­nom odla­gan­ju otpa­da i unapre|enju rada u ovoj oblasti. Ovo preduze}e pokrenu­lo je ide­ju o izra­di doku­men­ta ”Cirku­lar­na ekonomi­ja u Piro­tu”.