PAKETI POMOĆI I ZA MEŠTANE NOVOG ZAVOJA

Zahvaljuju}i usvo­jenoj odlu­ci na sed­ni­ci Š[taba za vanredne situaci­je gra­da za najugro‘ženije Piro}ćanace u gradu i okoli­ni obezbed­jeni su paketi sa osnovn­im ‘živ­ot­nim namir­ni­ca­ma i sred­stvi­ma za higi­jenu. U hod­nici­ma OŠŠ[”“Vuk Karadž‘i}”ć” volon­teri Kol cen­tra dan­i­ma paku­ju namir­nice u odgovaraju}e ambala‘e i isporu~uju ih na ku}ne adrese. Danas su ovu podr{ku, pored Piro}anaca u Tijabari, dobili i me{tani Novog Zavoja.