OPŠTINA BELA PALANKA OBEZBEDILA PAKETE I MEŠTANIMA SELA ŠLJIVOVIK

Ovih dana predsed­nik Op{tine Bela Palan­ka Goran Miljkovi} obi­lazi i me{tane okol­nih sela. Uru~uje pakete hrane i higi­jen­skih sred­sta­va najugro‘enijima koji ima­ju pen­z­i­ju do 30.000 dinara. Ovu pomo} obezbe­di­la je lokalna samoupra­va. Ju~e je obi{ao i selo [ljivovik.