ISPLATA SUBVENCIJA ZA BILJNU PROIZVODNJU

Danas isti~e rok za ovogodi{nje subeven­ci­je namen­jene poljoprivred­nici­ma za biljnu proizvod­nju. Zbog aktuelne situaci­je subeven­ci­je se ispla}uju na osnovu pro{logodi{njeg prijavljivanja.