APEL EPIDEMIOLOGA ZZJZ PIROT PRED PREDSTOJEĆE PRAZNIKE

Epi­de­milog ZZJZ dr Rad­mi­la Zec za TV Pirot gov­ori o aktuel­noj epidemiolo{koj situaci­ji u Pirot­skom okrugu. Apelu­je na po{tovanje mera za{tite, jer }emo u nared­nom periodu,sa popu{tanjem mera morati biti jo{ oprezni­ji. Pove}an je rizik od zara‘avanja, jer virus cirkuli{e u pop­u­laciji.