U TOKU SANACIJA ZGRADE UK REMEZIJANA

Infra­struk­turni radovi se real­izu­ju i tokom vanrednog stan­ja. U toku je i ure|enje zgrade Ustanove kul­ture Remez­i­jana u Beloj Palan­ci. Radovi se odvi­ja­ju plani­ra­nom dinamikom. U planu lokalne samouprave je da naredne godine ova ustano­va dobi­je pot­puno novi izgled.