SMANJEN PROCENAT NAPLATE RAČUNA ZA GREJANJE

Grad­s­ka toplana zvani~no je zavr{ila gre­jnu sezonu 15. apri­la, ali je u pripravnos­ti do 3. maja. Po prestanku gre­jne sezone, Toplanu o~ekuje remont postro­jen­ja kao i zna~ajna inves­ti­ci­ja izgrad­nje toplovo­da. Pre­ma re~ima direk­tro­ra Toplane, Bratisla­va ]iri}a, napla­ta ra~una je od po~etka epi­demi­je sman­je­na, a o~ekuje se da naredih dana bude otovre­na bla­ga­j­na Toplane.