ŠARČEVIĆ O OBRAZOVANJU U SRBIJI DO KRAJA ŠKOLSKE GODINE

Onla­jn nas­ta­va u Srbi­ji zavr{ava se kra­jem maja. Min­istar prosvete, nauke i tehnolo{kog razvo­ja Mladen [ar~evi} rekao je da }e {kole biti otvorene u junu za popravl­jan­je oce­na i pola­gan­je male mature. Stu­den­ti }e sredi­nom maja mo}i pono­vo u stu­dentske domove.