UBLAŽAVANJE MERA OD 4.MAJA

Krizni štab za suzbi­jan­je koron­avirusa saop{štio je da se od danas poste­peno ublaž‘avaju mere za{štite stanovni{štva od Covid-19. Ve} od danas su otvoreni parkovi i š{etališta. Vrti}i po~inju da rade 11. maja i to za onu decu koju nema ko da ~uva.