U TOKU UPIS DECE U PU ČIKA JOVA ZMAJ

U toku je upis dece u PU ^ika Jova Zmaj u Piro­tu i obavl­ja se na saj­tu e‑Uprava. Roditel­je dece sa razvo­jn­im smet­n­ja­ma, pored upisa, dodat­no se mogu informisati i o drugim temama preko Savetovali{ta za roditel­je. Roditelji koji nisu u mogu}nosti da eklek­tron­skim putem upi{u dete u vrti}, obavi}e to u okviru naknadnog upisa kada Pred{kolska ustano­va bude po~ela sa radom.