NASTAVAK INVESTICIONIH ULAGANJA POSLE PRAZNIKA

Zbog epi­demi­je korona virusa JP”Vodovod i kanal­izaci­ja” radi sman­jen­im kapacite­tom. To se ne odra‘ava na vodosnab­de­van­je i teku}a odr‘avanja. Posle prvo­ma­jskih prazni­ka bi}e nas­tavl­jeni i zapo~eti inves­ti­cioni pro­jek­ti.