NASTAVA UŽIVO ONLINE I BESPLATNI KURSEVI DO KRAJA ŠKOLSKE GODINE

Za u~enike i odrasle iz Srbi­je, ali i regiona pod pokroviteljstvom El Roi evrop­skog cen­tra orga­nizu­ju se besplat­ni pro­gra­mi. Re~ je o kur­se­vi­ma engleskog jezi­ka za u~enike i odrasle, ali i me|unarodno priz­na­tim TEFL odnos­no TESOL ispiti­ma i pripre­mi za pola­gan­je ovih ispi­ta. Osim ovih pro­gra­ma orga­nizu­je se i priprema za upis u muzi~ku {kolu.