DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI U VREME PANDEMIJE

U Jevre­jskoj uli­ci, u pros­tori­ja­ma Crvenog krs­ta Pirot danas je orga­ni­zo­vana jo{ jed­na akci­ja dobro­voljnog davan­ja krvi.