VASIĆ: OČEKUJEM NASTAVAK INFRASTRUKTURNIH RADOVA

Koman­dant [taba za vanredne situaci­je i gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} ka‘e da se od nek­ih javnih nabav­ki odusta­lo, a neke su zaus­tavl­jene. O~ekuje da se nas­tavi sa javn­im nabavka­ma za rekon­struk­ci­ju zgra­da Gim­naz­i­je, bol­nice i {kole Mla­dost.