UKINUTA ZABRANA RADA TERETANA, KOZMETIČKIH I FRIZERSKIH SALONA I KLADIONICA

Grad­s­ki {tab za vanredne situaci­je, po{tuju}i instruk­ci­je Kriznog {taba za suzbi­jan­je zarazne bolesti Kovid 19, danas je ukin­uo zabranu rada tere­tana, friz­er­skih i kozmeti~kih salona i kla­dion­i­ca. Vlas­ni­ci ovih objeka­ta su u obavezi da se pridr‘avaju bezbedonos­nih mera koje je propisao republi~ki Krizni {tab.