U TOKU IZRADA PROJEKTA PROSTORNOG PLANA GRADA

Osim nad­zo­ra, Direk­ci­ja za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta radi pro­jek­t­nu dok­mentaci­ju za ure|enje pute­va, uli­ca i tro­toara. Usko­ro }e biti zavr{en i nacrt pros­tornog plana gra­da Pirota.