PRIPREME ZA NASTAVAK SEZONE NA ZATVORENOM BAZENU

Pauzu u radu prouzroko­vanu epi­demi­jom korona virusa, u SC Pirot koriste za pripremu zatvorenog bazena za nas­tavak sezone posle okon~anja epi­demi­je. ^eka­ju se detaljne instruk­ci­je o uslovi­ma rada tere­tana i SPA cen­tra pa }e svi sadr‘aji Piro}ancima verovat­no biti dos­tup­ni posle prvo­ma­jskog praznika.