U PIROTSKOM OKRUGU POTVRĐENO 57 SLUČAJEVA VIRUSA KORONA

U Pirot­skom okrugu od po~etka epi­demi­je reg­istrovano je 57 poz­i­tivnih slu~ajeva na Covid19: u Piro­tu 38, u Babu{nici 16 i 3 u Beloj Palan­ci, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot i Grad­skog {taba za vanredne situaci­je. Broj obolelih, odnos­no onih slu~ajeva koji ima­ju simp­tome virusa, a bili su u bliskom kon­tak­tu sa lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enim slu~ajevima je 290 i svi su u izo­laciji. U Op{toj bol­ni­ci Pirot hos­pi­tal­i­zo­vane su dve obolele osobe i u sta­bil­nom su stan­ju. Jed­na obolela oso­ba je preba~ena u KC Ni{. ^eka­ju se rezul­tati za jo{ 43 uzor­ka i jedan ponovl­jeni test. Od po~etka epi­demi­je ispi­tano je 289 uzo­ra­ka iz okru­ga. Posled­njih dana je pove}an obim testi­ran­ja jer su pro{irene indikaci­je za testi­ran­je. Epidemiolo{ka situaci­ja je nesig­ur­na, naro~ito u Babu{nici, gde se iz dana u dan reg­istru­je sve ve}i broj obolelih s obziorm da se posled­njih dana sprovo­di inten­zivni­je testi­ran­je, navo­di se u saop{tenju.

U Srbi­ji je do sada ukup­no reg­istrovano 7.779 potvr|enih slu~ajeva virusa korona. U posled­n­ja 24 sata, od izve{taja u petak do ju~era{njeg, od 5.051 testi­ra­nog uzor­ka poz­i­tivno je 296. U Srbi­ji su hos­pi­tal­i­zo­vana 3.135 paci­je­na­ta, na res­pi­ra­toru je 91 paci­jent. Od virusa korona do sada su izle~ene 1.152 osobe, a od posled­i­ca virusa je pre­minu­la 151 oso­ba. Ukup­no je u Srbi­ji od po~etka epi­demi­je testi­ra­no 59.938 osoba.