POPIS: DEJAN ČELAR

Sude}i pre­ma najava­ma stru~njaka situaci­ja u na{oj zemlji usko­ro bi mogla polako da krene da se vra}a u nor­malu. Defin­i­tivno }e se igrati i fud­bal, pod kakvim uslovi­ma zna}mo kad kona~nu odluku donese Fud­bal­s­ki savez Srbi­je. Kako provo­di dane u doba Korone i koliko }e Radni~ki biti spre­man za even­tu­al­ni nas­tavak prven­st­va u rubri­ci Popis za TV Pirot gov­ori {ef stru~nog {taba Belih Dejan ^elar.