POČELA PODELA OKO 5000 PAKETA NAJUGROŽENIJIMA U GRADU

Mno­gi su posled­njih dana pitali kada }e obe}ani paketi pomo}i za soci­jal­no najugro‘enije u Piro­tu biti podel­jeni. Evo {ta o tome ka‘e gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.