DR ZEC O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U OKRUGU

O epi­de­miloškoj situaci­ji u Pirot­skom okrugu gov­o­rila je dr Rad­mi­la Zec epi­demi­olog ZZJZ Pirot. U inter­vjuu koji smo dobili od Grad­kog šta­ba za vanredne situaci­je dr Zec gov­o­rila je i o uzorko­van­ju i testi­ran­ju, ali i o stan­ju i pre­duze­tim mera­ma u Domu za stare u Dim­itro­v­gradu.