DOVOLJNE KOLIČINE MLEKA ZA NESMETANU PROIZVODNJU MLEKARSKE ŠKOLE

U vreme vanrednog stan­ja i epi­demi­je virusa korona ne rade {kole. Ipak, u pros­tori­ja­ma Mlekarske {kole sa Domom za u~enike “””””””Dr Obren Peji}” u Piro­tu prera|uje se oko 5.000 litara sve‘eg mle­ka dnevno.