DONACIJA ZA SOCIJALNO NAJUGROŽENIJE STANOVNIKE NIŠAVSKOG I PIROTSKOG OKRUGA

U Ni{ je ju~e dopreml­je­na vred­na donaci­ja za soci­jal­no najugro‘enije stanovnike Ni{avskog i Pirot­skog okru­ga. U ime predsed­ni­ka Srbi­je Alek­san­dra Vu~i}a donaci­ju je ~elnim ljudi­ma dva okru­ga uru~io predsed­nik Kriznog {rta­ba za Ni{avski i Topli~ki okrug, min­istar poljoprivrede Branislav Ned­i­movi}.