U PIROTSKOM OKRUGU POTVRĐENO 50 SLUČAJEVA OBOLEVANJA OD VIRUSA KORONA

Pre­ma posled­njim podaci­ma, na područ~ju Pirot­skog okru­ga od po~četka epi­demi­je, ispi­tano je 260 uzo­ra­ka, a reg­istrovano je 50 poz­i­tivnih sluč~ajeva na Covid19: u Piro­tu 35, u Babu{šnici 14 i Beloj Palan­ci jed­na oso­ba. Broj obolelih, tač~nije, onih slu~čajeva koji ima­ju simp­tome virusa Covid ‑19, a bili su u bliskom kon­tak­tu sa lab­o­ra­tori­js­ki potvrđ|enim slu~čajevima, je 280 i svi su u izo­laciji. Od po~etka epi­demi­je uku­pan broj pre­minulih je 8: u Piro­tu 6, u Babu{nici jed­na i u Beloj Palan­ci jed­na oso­ba. U pirot­skoj Op{toj bol­ni­ci trenut­no su hos­pi­tal­i­zo­vana 3 obolela lica i svi su u sta­bil­nom stan­ju. ^eka­ju se rezul­tati za 30 poslatih uzo­ra­ka. Dnevno se uzme i po{alje na anal­izu od 10 do 20 uzo­ra­ka. Epidemiolo{ška situaci­ja je nesig­ur­na naro~čito u op{štini Babuš{nica, gde se iz dana u dan reg­istru­je sve već}i broj obolelih s obzirom da se zad­njih sedam dana sprovo­di inten­zivni­je testi­ran­je, navo­di se u saop{ten­ju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot i Grad­skog {taba za vanredne situacije.