”TIGAR”A.D. POKREĆE PROIZVODNJU 4.MAJA

U skladu sa aktuel­nom epidemilo{kom situaci­jom i pre­poruka­ma stru~njaka Kom­pani­ja ”Tigar”a.d. pokre}e proizvod­nju po zavr{etku prvo­ma­jskih prazni­ka. O ovoj temi za TV Pirot gov­ori Vladimir Ili}, gen­er­al­ni direk­tor ”Tigra” a.d.