SLOBODNA ZONA PIROT PRILAGODILA RAD NOVONASTALOJ SITUACIJI SA KORONA VIRUSOM

U Slo­bod­noj zoni Pirot, zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je sa korona viru­som, neko­liko fir­mi je pre­sta­lo sa radom, a logisti~ki poslovi su upo­la man­ji u odno­su na peri­od pre pan­demi­je. O radu pirotske Zone, ali i radu UOPK Pirot, gov­ori Dra­gan Kosti}.