PREDSEDNIK SRBIJE O MOGUĆOJ ZABRANI ZABRANI KRETANJA ZA VIKEND

Predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i} rekao je danas da }e najverovat­ni­je i ovog viken­da poli­ci­js­ki ~as biti na snazi od pet­ka u 18 ~aso­va do ponedelj­ka u 5 sati ujutru.