POJAČAN INTENZITET RADA JP”KOMUNALAC” POSLE ZABRANE KRETANJA ZA VIKEND

Za vreme zabrane kre­tan­ja, naro~ito za vikend koris­ni­ci ne mogu bacati sme}e u kon­te­jn­er ve} to ~ine prvog dana kada je dozvol­jeno kre­tan­je. JP ”Komu­nalac” tih dana radi poja~anim intenzitetom.