POČELA PODELA PAKETA POMOĆI PENZINERIMA U BELOJ PALANCI

U Op{tini Bela Palan­ka po~ela je akci­ja podele pake­ta pomo}i pen­zioner­i­ma i ugro‘enim kat­e­gori­ja­ma stanovni{tva. Do kra­ja nedel­je bi}e podel­jeno vi{e od 2.600 prehram­beno-higi­jen­skih paketa.