NASTAVA I U ŠKOLAMA STRANIH JEZIKA

Za vreme vanrednog stan­ja bro­jne obuke iz razli~itih oblasti orga­nizu­ju se preko inter­ne­ta. Ovaj vid nas­tave pri­me­nile su i {kole stranih jezika.