U PIROTSKOM OKRUGU POTVRĐENIH 49 SLUČAJEVA OBOLEVANJA OD VIRUSA KORONA

Pre­ma posled­njim podaci­ma, na područ~ju okru­ga od po~četka epi­demi­je, ispi­tano je 258 uzo­ra­ka, a reg­istrovano je 49 poz­i­tivnih sluč~ajeva na Covid19, u Piro­tu 34, u Babu{šnici 14 i Beloj Palan­ci jed­na oso­ba. Broj obolelih, tač~nije, onih slu~čajeva koji ima­ju simp­tome virusa Covid 19, a bili su u bliskom kon­tak­tu sa lab­o­ra­tori­js­ki potvrđ|enim slu~čajevima, je 270, i svi su u izo­laciji. Od po~etka epi­demi­je uku­pan broj pre­minulih je 8, u Piro­tu 6, u Babu{nici jed­na i u Beloj Palan­ci jed­na oso­ba. U pirot­skoj bol­ni­ci trenut­no su hos­pi­tal­i­zo­vana 3 obolela lica, i svi su u sta­bil­nom stan­ju. Ju~e je jedan paci­jent preba~en u KC Ni{. ^eka­ju se rezul­tati za 2 rani­ja uzor­ka, a 30 novih bi}e poslati na anal­izu danas. Dnevno se uzorku­je od 10 do 20 lica u okrugu. Situaci­ja je nesig­ur­na, poseb­no u Babu{nici gde se iz dana u dan reg­istru­je sve ve}i broj obolelih, sto­ji u saop{ten­ju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.