TIGAR TYRES POČINJE PROIZVODNJU U PUNOM KAPACITETU OD 4. MAJA

Ju~e je u Tigar Tyres‑u održ‘an sas­tanak pred­stavni­ka rukovod­st­va kom­pani­je sa pred­stavnici­ma Pirot­skog okru­ga, Gra­da Piro­ta, Privredne komore Srbi­je, Privredne komore Pirot, Zavo­da za javno zdravl­je, sindika­ta i poli­ci­je. Cilj sas­tan­ka bila je raz­me­na infor­ma­ci­ja i dobrih prak­si u cilju bezbednog poč~etka proizvod­nje u postoje}ćim uslovi­ma. Tigar Tyres je pred­stavio Pro­tokol o pre­ven­tivn­im higi­jen­skim mera­ma Miche­lin Grupe u vezi sa pan­demi­jom Covid 19, koji ujed­no sadr‘ži i sve propisane pre­ven­tivne mere Vlade Repub­like Srbi­je u novonastaloj situaciji.

Menad‘ment kom­pani­je je odluč~io da, u skladu sa preporukama.