REKONSTRUKCIJA KONAKA BELA MAČKA

Jedan od 3 postoje}a objeka­ta kom­plek­sa Bela ma~ka u Piro­tu se ju~e uru{io. Uklon­jen je {ut i obezbe|en objekat traka­ma, a ovih dana }e biti i fizi~ki obezbe|en jer je sklon padu. O rekon­sr­tuk­ci­ji kom­plek­sa Bela ma~ka, za na{u tele­viz­iju gov­ori pomo}nik gradona~elnika Piro­ta Bojan Ran|elovi}.