PONOVO RADI ZELENA PIJACA U PIROTU

Danas je po~ela sa radom Zele­na pija­ca. Povr{ine }e se dez­in­fiko­vati svakog dana posle radnog vre­me­na. Obavezno je po{tovanje mera pre­ven­ci­je i za pro­davce i kupce.