NASTAVAK GRAĐEVINSKE SEZONE U PIROTU

Odlukom Vlade Srbi­je, gra|evinska sezona u Srbi­ji od ju~e je po~ela u punom kapacite­tu. U Piro­tu se trenut­no radi na ure|enju glavne ulice u selu Kru­pac i Mid‘orske ulice. Radove izvo­di preduze}e AD Dru­movi, a stru~ni nad­zor je pov­eren JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta. Javne nabavke su trenut­no zaus­tavl­jene, ali }e biti zna~ajnih inves­ti­ci­ja u put­noj infrastrukturi.