OD DANAS UBLAŽAVANJE MERA U BORBI PROTIV VIRUSA KORONA

Jutros u 5 sati zavr{en je, do sada najdu‘i, poli­ci­js­ki ~as u Srbi­ji, koji je tra­jao 84 sata. Od danas su na snazi ubla‘ene mere u bor­bi pro­tiv virusa korona. Mere su usvo­jene na ju~era{njoj sed­ni­ci Vlade Srbi­je u skladu sa epidemiolo{kom situaci­jom i mi{ljenjem stru~njaka.