MUZEJ PONIŠAVLJA PRIPREMA PROJEKTE ZA PROGRAM ”KREATIVNA EVROPA”

Vra­ta ustano­va kul­ture su zatvore­na za pose­ti­oce, ali zaposleni u ovim ustanova­ma rade i poslove na pripre­mi pro­jeka­ta. Muzej Poni{avlja priprema pro­jek­te za me|unarodni pro­gram.