U TOKU DRUGA FAZA UREĐENJA KANALA ROGOZ

U toku su i radovi druge faze ure|enja kanala Rogoz od uli­va ovog kanala do ulice Haj­duk Velj­ka. I ovi radovi real­izu­ju se u sarad­nji Gra­da Piro­ta i Kance­lar­i­je za upravl­jan­je javn­im ulaganjima.