U PIROTSKOM OKRUGU POTVRĐENA 32 SLUČAJ OBOLEVANJA OD VIRUSA KORONA, 230 OBOLELIH U IZOLACIJI

Na podru~ju Pirot­skog okru­ga od po~etka epi­demi­je, ispi­tano je 199 uzo­ra­ka i reg­istrovana 32 slu~aja obol­e­van­ja od Covid 19: u Piro­tu 27, u Babu{nici 4 i jed­na oso­ba u Beloj Palan­ci. U odno­su na prethod­ni dan broj obolelih, odnos­no slu~ajeva koji ima­ju simp­tome koron­avirusa, a bili su u bliskom kon­tak­tu sa potvr|enim slu~ajevima je pove}an i izno­su 230. Svi su u izo­laciji saop{tavaju iz Zavo­da za javno zdravl­je i Grad­skog {taba za vanredne situaci­je. Broj hos­pi­tal­i­zo­vanih u odno­su na prethod­ni dan se sman­jio. Hos­pi­tal­i­zo­vane su ~etiri osobe,koje su sta­bilnog stan­ja. ^eka­ju se rezul­tati 20 uzetih uzo­ra­ka. Iz Zavo­da za javno zdravl­je i Grad­skog {taba mole sugra|ane da i nared­nih dana pri­likom kupovine i pripreme za predstoje}i praznik Vaskrs po{tuju pre­poruke stru~njaka i prip­isane mere, kako bi sa~uvali sebe,ali i svo­je najbli‘e. Situaci­ja u Pirot­skom okrugu je pod kon­trolom, navo­di se u saop{tenju.