STALNA KOMUNIKACIJA STRUČNJAKA SA POLJOPRIVREDNICIMA

Poljoprivred­na stru~na save­to­davna slu‘ba u Piro­tu od uvo”|enja vanrednog stan­ja funckioni{e u skladu sa mera­ma i odluka­ma Vlade. I tokom vanrednog stan­ja objavlju­ju se i pozivi za bro­jne subvencije.