PREDSEDNIK VUČIĆ I PATRIJARH IRINEJ RAZGOVARALI O PROSLAVI VASRKSA

Zabrana kre­tan­ja ne}e biti uki­dana na Vaskrs. Predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i} raz­go­varao je tele­fonom sa Patri­jarhom Irine­jem o obele‘avanju Vaskr­sa. Predstoje}i praznik ~esti­tali su drevn­im poz­dravom Hris­tos vaskrse!