POČELI RADOVI DRUGE FAZE REKONSTRUKCIJE OŠ ”8. SEPTEMBAR”

Infra­struk­turni radovi nas­tavl­ja­ju se i tokom vanrednog stan­ja. Prva faza rekon­struk­ci­je zgrade i dvori{ta O[ĆĆ”8. sep­tem­bar” real­i­zo­vana je 2017. godine. Radovi druge faze po~eli su pre neko­liko dana. Pri obavl­jan­ju rado­va po{tuju se sve mere za{tite. Ovo je jo{ jedan rezul­tat sarad­nje Gra­da Piro­ta i Kance­lar­i­je za upravl­jan­je javn­im ulaganjima.