MINISTAR LONČAR O MERAMA ZA KRETANJE STARIJIH OD 65 GODINA

Predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i} pre neko­liko dana je najavio i meru omogu}avanja kre­tan­ja pen­zioner­i­ma. O pred­logu ove mere ju~e je gov­o­rio i min­istar zdravl­ja Zlat­i­bor Lon~ar.