U PIROTSKOM OKRUGU POTVRĐEN 31 SLUČAJ OBOLEVANJA OD VIRUSA KORONA, 225 OBOLELIH U IZOLACIJI

Od 192 ispi­tana uzorka od po~etka pan­demi­je, na podru~ju Pirot­skog okru­ga reg­istrovan je 31 poz­i­ti­van slu~aj obol­e­van­ja od COVID 19. U Piro­tu 27, u Babu{nici 3 i Beloj Palan­ci jed­na osoba,saop{tavaju iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot i Grad­skog {taba za vanredne situaci­je. Sa podru~ja Pirot­skog okru­ga do sada je pre­m­i­ni­lo 7 oso­ba: pet iz Piro­ta, jed­na iz Bele Palanke i jed­na iz Babu{nice. Podaci o potvr|enim slu~ajevima obol­e­van­ja od COVID 19 unose se u bazu podata­ka i Klini~kog cen­tra Ni{, za bolesnike koji se tamo le~e, te je otu­da raz­li­ka sa zvani~nim saj­tom, u bro­ju reg­istrovanih potvr|enih slu~ajeva na koron­avirus. Iz Zavo­da napom­in­ju da je broj obolelih,ta~nije, onih slu~ajeva koji ima­ju simp­tome virusa korona,a bili su u bliskom kon­tak­tu sa lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enim slu~ajevima,225 i svi su u izo­laciji. U Op{toj bol­ni­ci Pirot hos­pi­tal­i­zo­vano je 6 obolelih i svi su sta­bilnog op{teg stan­ja. ^eka­ju se rezul­tati jo{ 23 brisa koji su poslati na anal­izu. Iz Zavo­da za javno zdravl­je iz Grad­skog {taba mole sugra|ane da i nared­nih dana pri­likom kupovine i pripreme za predstoje}i praznik po{tuju pre­poruke stru~njaka i prip­isane mere ‚kako bi sa~uvali sebe,ai i svo­je najbli‘e. Situaci­ja u Pirot­skom okrugu je pod kon­trolom, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je i Grad­skog {taba za vanredne situaci­je.