RUBRIKA ”POPIS”

U na{oj redovnoj rubri­ci PoPis, ~u}ete kako se odvi­ja ‘ivot u Frank­fur­tu. Za Tele­viz­iju Pirot gov­ori Sele­na \or|evi} Mar­quardt, stu­dent dok­torskih studi­ja iz bio­hemi­je na Insti­tu­tu za bio­hemi­ju Goethe Univ­erziteta u Fran­fur­tu.