POMOĆ DECI BEZ RODITELJSKOG STARANJA ZA VASKRS

I ove godine, lokalna samoupra­va u sarad­nji sa Cen­trom za soci­jal­ni rad dodeli}e jed­nokrat­nu nov~anu pomo} deci bez roditeljskog staran­ja pod starateljstvom uo~i najve}eg hri{}anskog prazni­ka Vaskr­sa. Ova pomo} koris­nici­ma se dodelju­je ve} 11 godina.