PAKETI POMOĆI ZA NAJUGROŽENIJE PIROĆANCE DO KRAJA APRILA

Lokalna samoupra­va priprema pakete pomo}i za najugro‘enije kat­e­gori­je stanovni{tva. Do kra­ja apri­la bi}e podel­jeno 3.700 pake­ta sa osnovn­im ‘ivot­nim namirnicama.