U PIROTSKOM OKRUGU POTVRĐENA 23 SLUČAJA OBOLEVANJA OD VIRUSA KORONA, 215 OBOLELIH U IZOLACIJI

Od ispi­tanih 169 uzo­ra­ka sa podru~ja Pirot­skog okru­ga lab­o­ra­tori­js­ki su potvr|ena 23 poz­i­tiv­na na COVID 19. Od tog bro­ja 20 je iz Piro­ta, dvo­je je iz Babu{nice, a jedan iz Bele Palanke, koji su na le~enju ili u ku}noj izo­laciji, saop{teno je danas iz Zavo­da za javno zdravl­je i Grad­skog {taba za vanredne situaci­je uz apel da je neo­hod­no po{tovati pre­poruke i propisane mere, jer sta­tis­ti­ka ne pred­stavl­ja i broj zara‘enih. Reg­istrovano je 215 obolelih koji su u izo­laciji, a bili su u bliskom kon­tak­tu sa lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enim slu~ajevima. U Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 7 obolelih i svi su u sta­bil­nom stan­ju. ^eka­ju se rezul­tati ispi­ti­van­ja za posla­ta 23 uzor­ka. Danas je uze­to 7 bri­se­va koji }e sutra biti poslati na ispi­ti­van­je. Od po~etka epi­demi­je u okrugu je pre­minu­lo 5 oso­ba. Situaci­ja u Piro­tu i sused­nim op{tinama je pod kon­trolom svih nadle‘nih insti­tu­ci­ja, navo­di se u saop{tenju.