TOPLANA USPEŠNO ZAVRŠAVA GREJNU SEZONU

Grad­s­ka toplana Pirot sutra zvani~no zavr{ava ovu gre­jnu sezonu. U slu~aju niskih tem­per­atu­ra, ”Toplana”}e gre­jati koris­nike daljin­skog gre­jan­ja i u dane predstoje}ih prazni­ka. O radu Toplane za na{u tele­viz­iju gov­o­rio je direk­tor ovog javnog preduze}a Bratislav ]iri}.